Jdi na obsah Jdi na menu
 

 

Den u " Včelích medvídků" v mateřské škole

Celý den v mateřské škole se zaměřením Svět kolem nás zahrnuje scházení dětí, ranní úkol, volné hry, ranní kruh, tělovýchovnou chvilku, hry a činnosti na dané téma plněné ve skupinách dětí, hodnotící kruh, pobyt venku, hygienu, přípravu na stolování, oběd, odpolední odpočinek, odpolední hry a činnosti, zájmové kroužky.

Denní program je pružný, umožňuje dětem začleňování do specifických akcí, například přítomnost rodičů, pozorování domácího mazlíčka s kamarády ve třídě, oslavy svátků a narozenin. Denní program je vhodně uzpůsoben pro danou věkovou skupinu. Podporujeme dětská přátelství; rozvíjíme kladné vztahy.

Ranní úkol

Při příchodu do třídy čeká děti ranní úkol.Cílem této aktivity je především ulehčit dětem vstup do prostředí školky, získávat je pro spolupráci a vést je k tomu, aby přišly do školky bez zbytečného stresu a spěchu a rozloučily se tak nenásilnou formou s rodiči před jejich odchodem do zaměstnánÍ.

Ranní kruh

Cílem ranního kruhu je naslouchání si při vzájemném sdílení zážitků, nebát se komunikovat před skupinou dětí, seznámit se s aktivitami a činnostmi, počasím a datem daného dne.

Tato aktivita je prováděna se všemi účastníky na koberci. Tvar kruhu symbolizuje partnerství všech jeho členů, všichni jsou jeho součástí, nikdo zde není nadřazený ani podřazený. Kruh je symbolem rovnosti, spoluzodpovědnosti, vhodným doplňkem je zapálení svíčky, vonné

lampy, a podobně-  umístěných uprostřed kruhu - potřebné k navození příjemné atmosféry. Další součástí je vzájemné přivítání hlazení, podání ruky a jiné, pozitivně působící na psychiku dětí, rozvoj sociálních vztahů mezi dětmi, empatických dovedností vlastního sebepřijetí. Ranní kruh je příležitostí, kromě jiného, říci si něco o počasí, kalendáři, či si například něco společně zazpívat, zarecitovat, rytmizovat, zahrát si různé smyslové a didaktické hry.

Skupinové aktivity

Třída je uspořádána tak, aby byl prostor rozdělen do částí = hrací koutky, které stimulují děti ke hře a k práci. Skupinové aktivity se stávají dílnami, v nichž se dítě samo učí prostřednictvím hry a prací s různým materiálem. Takové prostředí děti motivuje k tomu, aby i si hrály a pracovaly dle vlastních představa vlastního výběru.

Skupinové aktivity jsou:

ateliér,manipulační činnosti, práce s knihou, hry se slovy, rozcvička, chvilka s písničkou, objevy, grafomotorická cvičení, senzomotorické hry a cvičení, psychomotorika, dramatika. Nabízené činnosti dávají dětem prostor na tvořivé hledání a objevování, při kterém zažívají děti radost z úspěchu. Samostatně se připojí ke skupině dětí, se kterými chtějí' "pracovat ." Možnost volby je však závazkem pro děti, že danou činnost si dobrovolně vybraly, dokončí ji a pak uloží pomůcky, se kterými pracovaly, na své místo.

Hodnotící kruh

Po ukončení činností se děti opět sejdou v kruhu, kde mohou zhodnotit, jak se jim pracovalo ve skupinách, které činnosti je nejvíce zaujaly, s kým se jim dobře pracovalo, kdo jim v práci pomohl nebo poradil.

Hodnotící kruh se může zařadit před pobytem venku nebo po návratu před obědem. Je důležitým prvkem sebereflexe, rozvojem slovní zásoby a souvislého vyjadřování, kultivují se zde sociální vztahy.