Jdi na obsah Jdi na menu
 

 

Školné

Č.j.118/2017
stanovení úplaty za předškolní vzdělávání (školné) ve školním roce 2017/2018

81. mateřská škola Plzeň, Hodonínská 53, příspěvková organizace

I. Úvodní ustanovení

 Ředitelka 81. mateřské školy Plzeň, Hodonínská 53, příspěvkové organizace vydává Vnitřní předpis, kterým stanovuje výši úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole, postup zákonného zástupce dítěte (pěstouna) při žádání o prominutí, snížení úplaty, lhůty splatnosti. Ustanovení vychází z § 123 zákona č.
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a návazně z ustanovení § 6 vyhlášky MŠMT č.14/2005sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění

II. Výše úplaty za předškolní vzdělávání

Úplata je stanovena na základě objemu skutečně vynaložených neinvestičních výdajů mateřské školy v uplynulém školním roce, které se týkají zabezpečení provozu mateřské školy. Výši měsíční základní částky úplaty za předškolní vzdělávání stanovuje ředitelka školy pro období od 1. září do 31. srpna každého školního roku a s novou výší úplaty seznámí rodiče do konce června. Pro školní rok 2017/2018 s t a n o v u j e výši úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole 

pro období od 1. září 2017 do 31. srpna 2018
v částce 475,00 Kč

za kalendářní měsíc a je splatná do 15.dne příslušného kalendářního měsíce
VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ 5-7 LETÝCH SE POSKYTUJE BEZÚPLATNĚ
s účinností od 1. 9. 2017 se prodlužuje doba, po kterou se vzdělávání ve veřejné mateřské škole poskytuje bezúplatně a to všem dětem od počátku školního roku, který následuje po datu, kdy dítě dosáhlo 5-ti let, až do doby, kdy dítě zahájí povinnou školní docházku v ZŠ (tj. i v případě odkladu školní docházky).

III. Platba úplaty za předškolní vzdělávání

Variabilní symbol pro platbu u stávajících dětí je stejný jako v předešlých letech. Nově nastupující děti –

rodiče obdrží VS při zahajovací schůzce.
Číslo účtu: 59736311 / 0100

 Bezhotovostním převodem z účtu a s variabilním symbolem dítěte
 V KB na pokladně s variabilním symbolem dítěte
 Poštovní poukázkou s variabilním symbolem dítěte

 

IV. Osvobození od úplaty za předškolní vzdělávání

Osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi nebo fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a pobírá dávky pěstounské péče a tuto skutečnost prokáže ředitelce mateřské školy vždy k 1. 9. příslušného školního roku (případně při přijetí dítěte v průběhu školního roku). Dále je osvobozen zákonný zástupce dítěte v případě, že dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči, či rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě.
Tyto skutečnosti prokáže zákonný zástupce nebo rodič ředitelce školy.

V. Úplata při přerušení provozu mateřské školy

Pokud bude přerušen provoz mateřské školy podle § 3, odst.2 vyhlášky MŠMT č.14/2005sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění v kalendářním roce více než 5 kalendářních dní, bude výše úplaty úměrně ponížena dle rozsahu omezení školy.


VI. Úplata při prázdninovém provozu

V době přerušení provozu mateřské školy v měsíci červenci, srpen se úplata neplatí. Pokud mateřská škola v měsíci červenec, srpen provoz zajistí, úplatu platí pouze přihlášené děti


v Plzni dne 10.5.2017