Jdi na obsah Jdi na menu
 

 

Stravné

 

81. mateřská škola Plzeň,Hodonínská 53,příspěvková organizace,

                             odloučené pracoviště Břeclavská 12                 IČ: 70940967

 

Vnitřní  předpis o úplatě za školní stravování

I.

Ředitelka 81. mateřské školy Plzeň,Hodonínská 53, příspěvkové organizace odloučené pracoviště

Břeclavská 12  podle § 119, § 122 odst. 4  zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon ) ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vyhláškou č.463/2011 Sb., o školním stravování a § 4, odst. 1, 2  vyhlášky č. 14/2004 Sb., o  předškolním vzdělávání

 

s t a n o v u j e   v ý š i   ú p l a t y  pro období od 1. září 2020 do 31. srpna 2021

 

  1. pro věkovou skupinu strávníků 2 - 6 let ( děti narozené 1. 9.2018 a déle)

 

  •                                               celodenní stravování:                                

                                                   přesnídávka       8,--   Kč                             

                                                         pitný režim         4,--   Kč                             

                                                         oběd                 17,--   Kč                             

                                                        svačina              7,--   Kč                           

                                                       celkem              36,-    Kč                             

       

b) pro věkovou skupinu strávníků 7 - 10 let ( týká se dětí narozených do 31. 8. 2014)

 

* celodenní stravování

                                                           přesnídávka         9, -- Kč

                                                           pitný režim          zahrnut do stravného

                                                           oběd                  24, --  Kč

                                                           svačina               8,--   Kč

                                                          celkem na den  41.-    Kč včetně pitného režimu                                                                                                                      

II.

Záloha na stravné:

 

a) I. věková skupina ( 3 - 6 let )

* záloha na stravné  v hotovosti  850,- Kč 

*úplata převodem z banky          850,-Kč ( trvalý příkaz k 5.dni v měsíci)

*inkasní platby                           850,- Kč ( souhlas s inkasem)

 

b) II. věková skupina ( 7 -10 let )

 *záloha na stravné v hotovosti 1000,- Kč

* úplata převodem z banky       1000,-Kč ( trvalý příkaz k 5.dni v měsíci)

* inkasní platby                        1000,-Kč ( souhlas s inkasem)

Záloha na stravné se vybírá v plné výši v měsíci září, nebo v daném měsíci nástupu během školního roku.

III.

Způsob platby:

 

1. Převody z běžných účtů trvalým příkazem  ( do 5. dne v měsíci) na účet ŠJ číslo

    27339311/0100  - zálohově každý měsíc stanovenou částku a následně se pololetně

    vyúčtovává dle skutečně odebrané stravy.

2. Inkasní platba – zákonní zástupci dají souhlas k inkasu na přihlášce ke stravování. První

    inkaso ve výši stanovené zálohy a následující částky dle skutečně projedené stravy.

3. Platba v hotovosti u vedoucí ŠJ - 1. platba ve výši stanovené zálohy a následující měsíční

    částky dle skutečně odebrané stravy v daném měsíci.

 

* Vyúčtování zálohy a hodnoty skutečně odebrané stravy dle bodu 1, 3 a 4 se vyúčtovává v

    měsíci srpnu, vrácení přeplatku do konce září.

IV.

Podmínky splatnosti:

 

Veškeré platby se provádí nejpozději do 15. dne v měsíci.

Podle § 35 odst. 1 písm. d. zák. č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, pokud zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu v MŠ za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s vedoucí ŠJ jiný termín úhrady, může ředitelka MŠ po předchozím písemně oznámeném upozornění zákon. zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání.

 

V.

V případě přerušení provozu MŠ v měsíci červenci a srpnu se úplata za školní stravování zastavuje .(Zákonní zástupci si trvalé příkazy pozastaví).

Zákonní zástupci, kteří požádají o prázdninový provoz na MŠ, která jej zajišťuje se řídí Vnitřním předpisem dané MŠ.

 

Tento Vnitřní předpis je platný s účinností od 1. 09. 2020

 

 

 

V Plzni dne 01.09.2020                                            ředitelka školy Bc Hana Steinbachová