Jdi na obsah Jdi na menu
 

 

Stravné

81. mateřská škola Plzeň,Hodonínská 53,příspěvková organizace,

odloučené pracoviště Břeclavská 12                 IČ: 70940967

 

Vnitřní  předpis o úplatě za školní stravování

 

I.

Ředitelka 81. mateřské školy Plzeň,Hodonínská 53, příspěvkové organizace odloučené pracoviště

Břeclavská 12  podle § 119, § 122 odst. 4  zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon ) ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vyhláškou č.463/2011 Sb., o školním stravování a § 4, odst. 1, 2  vyhlášky č. 14/2004 Sb., o  předškolním vzdělávání

 

s t a n o v u j e   v ý š i   ú p l a t y  pro období  od 1.září 2019  do 31. srpna 2020

 

  1. pro  věkovou skupinu strávníků 2 - 6 let ( děti narozené 1. 9.2017 a déle)

 

  • celodenní stravování:                               

      přesnídávka       7,--   Kč                            

            pitný režim         4,--   Kč                             

            oběd                 15,--   Kč                             

            svačina              7,--   Kč                           

           celkem              33,-    Kč                          

       

                                                            

finanční limit dle vyhlášky č. 463/2011Sb.ve znění pozdějších předpisů

 je v rozpětí 29,-Kč až 48,-Kč /nápoje 3,--5,- Kč/

 

b) pro věkovou skupinu strávníků 7 - 10 let ( týká se dětí narozených do 31. 8. 2013)

 

* celodenní stravování

     přesnídávka        12,--  Kč

     pitný režim          0,--  Kč

     oběd                  18,--  Kč

      svačina               8,--  Kč

     celkem na den  38.-    Kč                                                                                                                       

 

finanční limit dle vyhlášky č. 463/2011Sb., je v rozpětí 32.-Kč  --59.-Kč

 

 

II.

  Záloha na stravné:

a) I. věková skupina ( 3 - 6 let )

* záloha na stravné  v hotovosti  760,- Kč 

*úplata převodem z banky          760,-Kč ( trvalý příkaz k 5.dni v měsíci)

*inkasní platby                           760,- Kč ( souhlas s inkasem)

 

b) II. věková skupina ( 7 -10 let )

 *záloha na stravné v hotovosti 850,- Kč

* úplata převodem z banky       850,-Kč ( trvalý příkaz k 5.dni v měsíci)

* inkasní platby                        850,-Kč ( souhlas s inkasem)

Záloha na stravné se vybírá v plné výši v měsíci září, nebo v daném měsíci nástupu během školního roku.

 

III.

Způsob platby:

1. Převody z běžných účtů trvalým příkazem  ( do 15. dne v měsíci) na účet ŠJ číslo

    27339311/0100  - zálohově každý měsíc stanovenou částku a následně se pololetně

    vyúčtovává dle skutečně odebrané stravy.

2. Inkasní platba – zákonní zástupci dají souhlas k inkasu na přihlášce ke stravování. První

    inkaso ve výši stanovené zálohy a následující částky dle skutečně projedené stravy.

3. Platba v hotovosti u vedoucí ŠJ - 1. platba ve výši stanovené zálohy a následující měsíční

    částky dle skutečně odebrané stravy v daném měsíci.

 

* Vyúčtování zálohy a hodnoty skutečně odebrané stravy dle bodu 1, 3 a 4 se vyúčtovává v

    měsíci srpnu, vrácení přeplatku do konce září.

 

IV.

Podmínky splatnosti:

Veškeré platby se provádí nejpozději do 15. dne v měsíci.

Podle § 35 odst. 1 písm. d. zák. č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů ,pokud zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu v MŠ za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s vedoucí ŠJ jiný termín úhrady, může ředitelka MŠ po předchozím písemně oznámeném upozornění zákon. zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání.

 

V.

V případě přerušení provozu MŠ v měsíci červenci a srpnu se úplata za školní stravování zastavuje.(Zákonní zástupci si trvalé příkazy pozastaví).

Zákonní zástupci, kteří požádají o prázdninový provoz na MŠ, která jej zajišťuje se řídí Vnitřním předpisem dané MŠ.

 

Tento Vnitřní předpis je platný s účinností od 1. 09. 2019

 

 

V Plzni dne 01.09.2019                                             ředitelka školy Bc Hana Steinbachová